Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan

 • miten Pramell Oy (”Duunei-sovellus”, ”Duunei-palvelu”, ”Duunei” tai ”me”) käsittelee henkilötietoja;
 • mitä henkilötietoja kerätään;
 • mihin tarkoituksiin tietoja käytetään;
 • mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa;
 • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Duunei-sovelluksen tarjoamiin palveluihin, nettisivuihin sekä markkinointiin ja asiakasviestintään. Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joiden henkilötietoja käsitellään sovelluksen ja palvelun käytön yhteydessä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pramell Oy
Osoite: Hiekkapellonkuja 3, 28610 Pori
Y-tunnus: 3206853-6
contact@duunei.com

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTEET

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaspalvelu ja viestintä
 • Duunei-palveluiden tarjoaminen, suunnittelu ja kehittäminen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
 • Markkinointi ja analyysit sekä statistiikan tuottaminen ja markkinoinnin tehon mittaaminen
 • Duunei-sovelluksen ja -verkkosivustojemme käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä käyttäjäliikenteen seuranta
 • Palveluihin liittyvien tiedustelujen käsittely ja muut hallinnolliset toimenpiteet
 • Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen (esim. kirjanpito ja muu erityislainsäädäntö) ja raportointivelvollisuuksien hoitaminen, kuten verolainsäädäntöön liittyvä raportointi
 • Duunei-palvelun väärinkäytösten estäminen

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käsiteltävät henkilötiedot:

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia palveluun rekisteröityneiden henkilöiden tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista rekisteröityä ei voida suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, eivät ole henkilötietoja. Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä. 

Keräämme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Käyttäjän profiilin kuvaus ja kuva sekä työtehtävän tiedot
 • Tietoja liittyen annettuihin palautteisiin eri palautekanavissa
 • Rekisteröinti-, kirjautumis- ja salasanan palautustiedot, IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, kirjautuneen käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot palvelun käyttöön liittyen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedot
 • Sijaintitietoja, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan

4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Duunei-palvelu säilyttää käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei henkilötietoja tarvita oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Tämän jälkeen Duunei-palvelu poistaa henkilötiedot kohtuullisessa ajassa tai muutetaan anonyymeiksi.

Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä, kuten myös tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SIIRTÄMINEN

Duunei-palvelu käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. Duunei-palvelu ei luovuta henkilötietoja Pramell Oy:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei siihen ole perusteltu syy, muu oikeutettu syy tai nimenomainen suostumus. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille käsiteltäväksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti Duunei-palvelun ja asiakassuhteiden toimivuuden varmistamiseksi, esimerkiksi liittyen viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen, markkinointiin ja asiakasviestintään. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa tai Duunei-palvelun väärinkäytösten selvittämiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Osa Duunei-palvelun käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Annamme lisätietoja näistä tahoista pyynnöstä.

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Duunei-palvelu käyttää asianmukaisia teknisiä, hallinnollisia ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. Henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä. Työntekijöillä ja käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

7. EVÄSTEET

Duunei-palvelu voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. 

8. SIJAINTITIEDON KÄYTTÖ

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten tarjotun työn ja työnsuorittajan sijainnin paikallistamiseksi. Edellytyksenä on, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen suostumuksensa tai jos sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. 

9. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ

9.1. Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö contact@duunei.com sähköpostiosoitteeseen. 

9.2. Oikeus tiedon korjaamiseen
Duunei-palvelu huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Duunei-palvelu oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen, epätarkan tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. 

9.3. Oikeus vaatia tietojen poistamista
Rekisteröidyllä käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Huomioithan, että mikäli henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen erimielisyyden selvittämiseksi tai tietosuojaselosteessa määritellyn toiminnan toteuttamiseksi, ei poistopyyntöön pääsääntöisesti voida toteuttaa.

9.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus siihen, tietosuojalainsäädännön mukaisesti, että Duunei-palvelu rajoittaa käsittelyä. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnössä on epäselvyyttä, Pramell Oy voi rajoittaa henkilötietoihin pääsyä.

9.5. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus, tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti, vastustaa henkilötietojensa tietynlaista henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa profilointia. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

9.6. Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus, milloin vain. Suostumuksen perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Lisäksi rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin ja voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

9.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity käyttäjä voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. 

10. YHTEYDENOTTO

Tietosuojaselostetta ja käyttäjän oikeuksia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä sähköpostitse contact@duunei.com. Pramell Oy voi pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Pramell Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa ilmoittamalla siitä verkkosivuilla ja / tai muulla soveltuvalla tavalla. Rekisteröidyille käyttäjille on erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä tietosuojaseloste silloin tällöin. Jos rekisteröity käyttäjä vastustaa mitä tahansa tämän tietosuojaselosteen muutosta, rekisteröidyn on lopetettava palvelujen käyttö tarvittaessa, ja hän voi pyytää poistamaan henkilötiedot, ellei sovellettava laki vaadi säilyttämään tällaisia ​​henkilötietoja. Ellei toisin mainita, nykyinen tietosuojaseloste koskee kaikkia henkilötietoja, joita käsittelemme.

Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu 24.4.2022
Versio 1.0 2022

TIETOSUOJASELOSTE