Käyttöehdot

1. YLEISTÄ TIETOA DUUNEI-PALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ

Duunei-palvelun käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttämistä.

Nämä käyttöehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Duunei-palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella palvelua käytetään. Käyttäjän on sallittua käyttää Duunei-palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

Duunei-palveluun rekisteröityminen ja käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Duunei-palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

2. PALVELUNTARJOAJA

Pramell Oy
Osoite: Hiekkapellonkuja 3, 28610 Pori
Y-tunnus: 3206853-6
contact@duunei.com

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Pramell Oy käsittelee Duunei-palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin Duunei-palvelun tietosuojaselosteessa.

Tutustuminen Duunei-palveluun on mahdollista myös ilman, että käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava henkilötietojaan.

4. EVÄSTEET

Duunei-palvelun välityksellä voidaan evästeiden (”cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Duunei-palvelun osioita käyttäjä on selannut.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Duunei-palvelun käyttäjämäärien ja muiden käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Duunei-palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi.

Duunei-palvelun käyttäjä voi estää evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan.

5. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

5.1. Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Pramell Oy myöntää Duunei-palvelun käyttäjälle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Duunei-palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Duunei-palvelua ja sen sisältöä ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Duunei-palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Duunei-palvelua tai sen sisältöä. Jos Duunei-palvelu tai sen osio sisältää mahdollisuuden välittää sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa.

Duunei-palvelun käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua millään tavoin.

Duunei-palvelun käyttäjä ei saa käyttää palvelua

  1. esiintyäkseen Duunei-palvelun/Pramell Oy:n edustajana;
  2. otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Duunei-palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;
  3. muunlaiseen väärien tietojen antamiseen;
  4. muiden käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen;
  5. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai
  6. muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

5.2. Palvelun muutokset

Palvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Pramell Oy on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan Duunei-palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Pramell Oy:llä on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata Duunei-palvelussa annettua informaatiota, lisätä ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Pramell Oy:llä on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Duunei-palvelu, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden käyttöhtojen tai palvelussa erikseen annettujen ehtojen ja ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Pramell Oy:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa.

5.3. Rekisteröityminen

Edellä kuvatun käyttöoikeuden saaminen tietyissä Duunei-palvelun osioissa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Oikeus käyttää rekisteröintiä edellyttäviä osioita voidaan rajata ja rekisteröitymiselle voidaan asettaa esimerkiksi ikäraja sekä muita edellytyksiä.

Rekisteröityessään Duunei-palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Rekisteröityessään käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoite) ja salasanan. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Duunei-palvelussa. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Duunei-palvelun asiakaspalveluun, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Pramell Oy:llä on tällaisissa tilanteissa oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset ilmoittamatta asiasta etukäteen käyttäjälle.

6. DUUNEI-PALVELUN SISÄLTÄMÄT LINKIT ULKOPUOLISILLE SIVUSTOILLE

Duunei-palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Duunei-palvelun hallinnassa eikä valvonnassa. Duunei-palvelu ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Duunei-palvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

Duunei-palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat ja tunnukset ovat Pramell Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.
Kaikki Duunei-palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Pramell Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Pramell Oy ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Halutessaan täysi-ikäinen käyttäjä voi ladata, lähettää tai tallentaa laatimaansa sisältöä tiettyihin Duunei-palvelun osiin. Alaikäisen käyttäjän on saatava huoltajan lupa ennen laatimansa sisällön lataamista, lähettämistä tai tallentamista Duunei-palveluun. Käyttäjä vastaa siitä, ettei Duunei-palveluun ladattu sisältö ole asiatonta ja ettei se sisällä muiden henkilöiden kuin käyttäjän henkilötietoja. Käyttäjä vastaa lisäksi siitä, että sillä on oikeus julkaista lataamansa sisältö ottaen muun muassa huomioon sisällön immateriaali- ja tekijänoikeudet sekä mahdolliset kuvissa ja videoissa esiintyvien tunnistettavien henkilöiden luvat.

Ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu toisin käyttäjän kanssa, lataamalla, lähettämällä tai tallentamalla sisältöä Duunei-palveluun käyttäjä antaa oikeuden Pramell Oy:lle/Duunei-palvelulle käyttää, tallentaa, jäljentää, muokata, välittää, julkaista, esittää ja levittää käyttäjän lataamaa sisältöä korvauksetta, maailmanlaajuisesti ja ilman eri ilmoitusta muun muassa Duunei-palvelun markkinoimiseksi, parantamiseksi ja uusien palveluiden kehittämiseksi.

Pramell Oy voi lisäksi harkintansa mukaan ja ilmoituksetta poistaa Duunei-palvelusta käyttäjän lataamaa sisältöä.

8. VASTUUNRAJOITUKSET

Pramell Oy pyrkii pitämään Duunei-palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Pramell Oy ei kuitenkaan takaa, että Duunei-palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Duunei-palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Pramell Oy ei ole vastuussa Duunei-palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Pramell Oy ei voi taata Duunei-palvelun, sen sisällön tai sen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa. Pramell Oy ei myöskään vastaa käyttäjän Duunei-palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Duunei-palvelu ei ole saatavilla kaikissa maissa ja se on saatavilla vain tietyillä kielillä. Duunei-palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Pramell Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, jotka johtuvat Duunei-palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä. Kaikissa tapauksissa Pramell Oy:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä vapauttaa Pramell Oy:n ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Duunei-palvelun käytöstä.

9. EHTOJEN MUUTOKSET JA ILMOITUKSET

Pramell Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Duunei-palvelun välityksellä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että käyttäjä on hyväksynyt käyttöehtoihin tehdyt muutokset.

Pramell Oy voi sisällyttää Duunei-palveluun ilmoituksia sekö lähettää käyttäjälle Duunei-palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Duunei-palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen lähetystavasta huolimatta.

10. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJENRATKAISU

Duunei-palvelun käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Nämä käyttöehdot on julkaistu 24.4.2022
Versio 1.0 2022

KÄYTTÖEHDOT